Svenskt KörkortKörkort infördes i Sverige 1906

Det svenska körkortet indelas i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra: AM, A, A1, B, BE, C, CE, D och DE. Ett svenskt körkort gäller 10 år från utfärdandedatum. Körkortet kan återkallas i upp till 3 år vid bland annat grövre trafikbrott eller sjukdom. Om det varit återkallat längre än ett år krävs att ett nytt förarprov (i dagligt tal kallat uppkörning) avläggs för att behörigheten ska återfås. Det svenska körkortet är även en godkänd identitetshandling i Sverige.

För att få ett körkort gäller att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda. Ett körkortstillstånd ska vara utfärdat och giltigt. För att få ett körkortstillstånd kan det, beroende på trafikklass, krävas hälsodeklaration, synundersökning, läkarundersökning eller läkarintyg. Den sökande ska vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader, ha svensk legitimation samt ha uppnått en viss ålder som är beroende av trafikklass. Slutligen görs uppkörning där ett godkänt resultat krävs för att körkort ska utfärdas.

För kortare uppehåll i Sverige är utländska körkort i regel godkända.

Innehåll

Körkort historia

Det svenska körkortet inrättades 1906 under namnet kompetensbevis. Initialt fanns inga lagkrav på kunskap, men viss utbildning krävdes för att erhålla förarbeviset. 1916 kom de första lagkraven på vad en förare av motorfordon skulle kunna, men endast kunskap om fordonet och de fåtal trafikregler som fanns krävdes. 1923 ökade kraven på föraren, numera skulle man även vara en god förare samt vara väl förtrogen med fordonet. Först 1948 ställdes kraven på körskicklighet, vana att framföra fordon, försiktighet och förmåga att undvika olyckor. 10 år senare 1958 gör beteendet sin entré i körkortskraven, men inte i någon nämnvärd utsträckning, utan körskickligheten dominerade fortfarande. 1962 var det dags för nästa förändring nämligen att det var viktigt att föraren förstod trafikreglerna och inte bara kunde dem utantill. I och med Trafiksäkerhetsverkets (TSV) bildande 1968 börjde en mer strukturerad kursplan för fordonsförarutbildningen att formas och förändras successivt allt eftersom TSV:s forskning visar på problemen i trafiken. 1988 införs det två-åriga preliminära körkortet. Samtidigt lägger man mer vikt vid att körkortseleverna ska förstå att människans begränsningar är den största faran i trafiken och att föraren ska förstå hur trafikreglerna tillämpas i olika situationer. Den senaste stora förändringen i vägen fram till körkortet kom 1993 då åldern för övningskörning sänktes till 16 år. Dagens körkort har ett utseende som är enhetligt inom EU.

Grundkrav för körkort och körkortsutbildning

Förutom att få godkänt resultat i kunskapsprov och förarprov – uppkörning (se nedan), krävs att följande grundvillkor för körkort är uppfyllda:

 • Körkortstillstånd ska vara utfärdat och fortfarande giltigt. För körkortstillståndet krävs hälsodeklaration och synundersökning för körkort klass A, A1, AM, B, BE eller traktorkort. För övriga klasser krävs läkarundersökning och läkarintyg. Vid till exempel sjukdom så kan länsstyrelsen i det län den sökande är folkbokförd i besluta om läkarintyg även för klasserna A, A1, AM, B, BE samt traktorkort.
 • Den sökande ska
  • vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader
  • ha svensk legitimation för att styrka sin identitet vid provet (utländsk accepteras inte)
 • Den sökande ska ha uppnått tillräcklig ålder för den sökta behörigheten (se tabell nedan).

Körkortsutbildning

Utbildningen kan ske på trafikskola, med privat handledare eller båda delarna. STR utger Körkortsboken som årligen säljs i omkring 100.000 exemplar. Den är skriven av Lars Gunnarson och Lennart Svensson. Före 1989 hette den Trafikkunskap.

Den som är handledare vid privat övningskörning måste fr.o.m. januari 2006 ha genomgått en särskild utbildning.

Lägsta ålder för övningskörning av olika fordonstyper

 • 15 år – Moped klass I (EU-moped) Men man får börja övningsköra EU-moped när man är 14 år och 9 månader och då enbart hos behörig utbildare.
 • 16 år – Personbil/lätt lastbil och lätt motorcykel.
 • 18 år – Personbil med tungt släp och lastbil med tungt släp och motorcykel (begränsad effekt).
 • 20 år – Buss och motorcykel med obegränsad effekt.

Krav för B-körkort (bil körkort)

Riskutbildning

Riskutbildningen är obligatorisk för att få avlägga kunskapsprov för körkort med B-behörighet. Riskutbildningen är förlagd till en av Vägverket godkänd halkbana där aspiranten dels får teoretisk undervisning om risker i trafiken och hur fordon och människor påverkas vid en krock, dels genomför körövningar på en halkbana för att få prova på att bromsa och väja för hinder på olika underlag och vid olika hastigheter. Riskutbildningen innehåller inget färdighetsprov utan syftet med den praktiska delen är att aspiranten ska få erfarenhet av olika situationer under säkra omständigheter. Efter genomförd riskutbildning meddelar halkbanan Vägverket att aspiranten har genomfört utbildningen. Aspiranten får också ett intyg på papper i handen. Riskutbildningen gäller i fyra år fr.o.m. 2008-10-01. Har aspiranten inte avlagt godkända kunskapsprov och förarprov inom denna tid måste riskutbildningen göras om.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet kallades tidigare teoriprov och är obligatoriskt. För att få genomföra kunskapsprovet måste man vara minst 18 år. Provet genomförs enskilt på något av Vägverkets lokalkontor på en dator som är uppkopplad mot Vägverkets server i Örebro. Via hörlurar har aspiranterna även möjlighet att få provfrågorna upplästa. Kunskapsprovet innehåller 70 frågor varav 5 inte är poänggivande. För att få godkänt måste aspiranten ha svarat rätt på minst 52 av de 65 poänggivande frågorna. Ett godkänt kunskapsprov gäller i två månader, har tidsgränsen passerats och inget godkänt körprov genomförts under tiden måste körkortsaspiranten genomföra ett nytt kunskapsprov.

Uppkörning – förarprov

Förarprov och kunskapsprov ska enligt de nya reglerna genomföras sammanhållet, vilket innebär att det inte får förflyta mer än två månader mellan provtillfällena.

Under förarprovet medföljer en inspektör från Vägverket aspiranten i bilen och ger aspiranten instruktioner om vad aspiranten ska göra samt markerar enligt en särskild lista vad aspiranten lyckats alternativt misslyckats med. I förarprovet brukar normalt någon säkerhetskontroll, körning i stadstrafik, på landsväg och motorväg samt manövrering (exempelvis backning eller parkering) ingå. Beslutet från Vägverkets handläggare kan överklagas.

Förarprovet, även kallat uppkörning, är den sista delen i körkortsutbildningen. En aspirant kan köra upp via en trafikskola eller som privatist. Vid ett förarprov testas aspiranten av en förrättare från någon av Vägverkets förarenheter. Provet tar ungefär 45 minuter där aspiranten testas på några slumpmässigt utvalda delar i trafiken. Är körningen mycket bra kan provet avbrytas i förtid. En godkänd aspirant får en pappersremsa, ett så kallat “bevis om utfärdande av körkort” som gäller, tillsammans med godkänd legitimation, tills körkortet har tillverkats, dock högst ett år.

Krav för C-körkort

När det gäller körkort C krävs innehav av körkort B.

Behörigheter

Beroende på vilka förarprov som erlagts med godkänt resultat erhåller föraren behörighet till olika fordonstyper. På själva körkortet anges behörigheterna med bokstäver. I tabellen nedan finns de behörigheter som kan finnas angivna på svenska körkort.

Beteckning Körkortsålder Behörighet
AM 15 år Moped klass I (EU-moped). Ersätter det gamla förarbeviset för moped klass I.
A1 16 år
 • Lätt motorcykel (max 125 ccm om körkortet är utfärdat före 1996-07-01)
 • Lätt motorcykel (max 125 ccm och 11 kW och ett effekt/viktförhållande som understiger 0,16 kW/kg)
 • Traktor
 • Motorredskap klass I
 • Terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000.
A begränsat 18 år Tung motorcykel med effekt under 25 kW och ett effekt/viktförhållande som understiger 0,16 kW/kg
A (20 år) Tung motorcykel med effekt över 25 kW och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kW/kg, om körkort med behörighet A har innehafts i två år
A 21 år Tung motorcykel med effekt över 25 kW och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kW/kg, under förutsättning att godkänt förarprov gjorts på sådan motorcykel
B 18 år
 • Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt släpfordon, samt en personbil med totalvikt överstigande 3,5 ton om föraren har ett B-körkort utfärdat innan 1 juli 1996.
 • Lätt lastbil och ett lätt släpfordon
 • Terrängvagn
 • Traktor
 • Motorredskap klass I (= Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim) och klass II
 • Tre- och fyrhjulig motorcykel
 • Terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000.
BE 18 år
 • Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
 • Lätt lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
C 18 år
 • Tung lastbil och ett lätt släpfordon
 • Personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett lätt släpfordon
CE 18 år
 • Tung lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
 • Personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
D 21 år Buss och ett lätt släpfordon
DE 21 år Buss även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt.

Avläggande av förarprov för vissa behörigheter kan samtidigt ge andra behörigheter. Fram till och med 1976 erhölls A-behörighet automatiskt när förarprov för B-behörighet avlades.

Äldre behörigheter

Beteckning Avskaffades Behörighet
A Lätt motorcykel, dvs under 125 ccm om innehavaren var mellan 16 och 18 år. Om innehavaren hade fyllt 18 år erhölls automatiskt behörighet för tung motorcykel. Ersattes av A1 respektive A
TAXI 1998 Framföra personbil i yrkesmässig trafik för personbefordran, ersattes av taxiförarlegitimation.

Villkor

Ett körkort kan var utfärdat med villkor, vilket innebär att dessa villkor måste vara uppfyllda när föraren framför fordonet. Villkoren anges med sifferkombinationer.

Vanliga villkor:

 • 01.06 = glasögon eller kontaktlinser
 • 10.02 = automatisk växellåda
 • 20.06 = handmanövrerad färdbroms

Ovanliga villkor

 • 05.02 Begränsad till resor inom en radie av … km från körkortshavarens bostad eller inom staden/regionen …
 • 05.05 Begränsad till körning endast med annan person som har körkort

Källa Vägverkets föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (VVFS 2003:068)

Giltighetstid

Ett svenskt körkort gäller 10 år från utfärdandedatum. I god tid före giltighetstidens utgång får innehavaren sända in foto och grundhandling med namnteckning på och ett nytt körkort utfärdas som gäller i ytterligare 10 år. Om ett körkort måste förnyas av annan anledning, ex. namnbyte eller förlust av körkort, utfärdas ett nytt körkort med giltighetstid 10 år från det datum då det nya kortet tillverkas.

När det gäller de högre behörigheterna C – CE – D – DE så krävs ett läkarintyg för att få förnya körkortet om körkortsinnehavaren är fyllda 45 år.

Återkallelse av körkort

Ett körkort kan återkallas om föraren gör sig skyldig till:

 1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
 2. Smitning från trafikolycksplats.
 3. Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod.
 4. Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik.
 5. Opålitlighet i nykterhetshänseende.
 6. Allmän brottslighet.
 7. Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov.

Ett körkort kan även återkallas om körkortsinnehavaren p.g.a. kronisk sjukdom inte längre är lämplig som förare.

Körkortet återkallas alltid i minst en månad och högst 3 år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet är minimitiden för återkallelse ett år. Om körkortet återkallas med stöd av punkt 8 gäller återkallelsen till dess att villkoret uppfyllts. Ett körkort kan även återkallas om innehavaren lider av en sjukdom som gör denne olämplig som fordonsförare och då återkallas körkortet tills vidare och kan endast återfås om personen är frisk.

Om körkortet varit återkallat längre än ett år krävs att nytt förarprov avläggs för att återfå behörigheten.

Vid första utförande av körkort så träder en prövotid om 2 år i kraft. Blir man av med körkortet inom denna tid måste man göra om alla prov för att få tillbaka körkortet. Vid tillägg av behörighet (t.ex. person som har B kompletterar med A) börjas ingen prövotid igen. Prövotiden räknas från den dag den första behörigheten utfärdades. ”lagen.nu – Prövotid”. http://lagen.nu/1998:488#R16.

Beslut om återkallande av körkort fattas av Länsstyrelsen i det län där körkortsinnehavaren är folkbokförd. Länsstyrelsens beslut överklagas till regionens länsrätt.

Legitimationshandling

Det svenska körkortet är även en godkänd identitetshandling, dock endast i Sverige. Med lite tur kan det även accepteras i andra länder, men det finns ingen “skyldighet” för utländska näringsidkare, banker, myndigheter etc att acceptera körkortet som ID-handling. Den nordiska passunionen gör att körkortet duger mellan de nordiska länderna för gränspassage, flygincheckning, hotell mm, men inte säkert för kortköp, bankbesök mm. Som behörighetshandling för att framföra fordon är det godkänt inom EU och vissa andra europeiska länder, för övriga länder krävs ett internationellt körkort.

Utländska körkort är inte godkända som identitetshandling i Sverige, sådana måste ha svenskt personnummer. Hos banker krävs identitetshandling med svenskt personnummer. Betalar man med kort accepteras ofta utländska körkort, men inte alltid eftersom bankerna garanterar butiker betalt bara om svensk identitetshandling visats (och kortet kollats mot bankens system).

När man byter ut ett utländskt körkort mot ett svenskt eller gör förarprov i Sverige måste man ha en annan svensk identitetshandling för att visa sin identitet. För att få en svensk identitetshandling måste man ha en innan eller ha med sig en nära anhörig som då måste ha svensk identitetshandling. Många, särskilt utlänningar kan inte få svensk identitetshandling, om de inte har en nära anhörig med svensk identitetshandling. De kan då inte få svenskt körkort. Det utländska körkortet upphör ändå att gälla efter en tid.

Andra typer av körkort

Utländska körkort

För kortare uppehåll i Sverige är utländska körkort i regel godkända för körning i Sverige. Körkort från EU-länder räcker i sig. Körkort från länder utanför EU måste ibland kompletteras med ett internationellt körkort.

Bor föraren permanent i Sverige gäller körkort från EU-länder fortfarande. För körkort utställda av länder utanför EU gäller inte det utländska körkortet längre utan måste bytas ut mot ett svenskt. Personer från många utomeuropeiska länder får inte byta ut körkortet mot ett svenskt utan måste göra fullt förarprov. Principen är att man måste ha ett körkort för det land där man bor permanent, bland annat för att hålla på kraven om körskicklighet, samt för att kunna återkalla det vid trafikbrott.

Samma principer gäller i många andra länder.

Internationellt körkort

Ett internationellt körkort är en standardiserad översättning av ett nationellt körkort. Det finns en internationell överenskommelse i FN:s regi hur de ska se ut. Det är fristående motororganisationer som utfärdar dem.

Utfärdande av internationellt körkort görs i Sverige av följande organisationer:

Trafikkort

Äldre variant av behörigheterna C, D och TAXI. Trafikkortet gav innehavaren rätt att framföra fordon i yrkesmässig trafik. Trafikkortet gällde endast tillsammans med giltigt körkort för det aktuella fordonsslaget.

Förarbevis för terrängskoter och terränghjuling

För att erhålla förarbevis för terrängskoter och terränghjuling krävs att man genomgått en utbildning hos en av Vägverket godkänd utbildare samt erlagt godkänt kunskapsprov hos en av Vägverket godkänd examinator. För att få avlägga kunskapsprovet krävs att man har fyllt 16 år.

Sedan 1 oktober 2009 har man separerat upp förarbeviset till två stycken; ett för Snöskoter och ett för terränghjuling. Det innebär att man sen dess inte kan ta förarbevis för båda på en gång. Förarbevisen är ljusgröna till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Tidigare ägare av det gamla förarbeviset kommer få byta ut det till det nya där både snöskoter och terränghjuling finns på samma förarbevis men med foto och namnteckning.

Förarbevis för moped klass II

För att erhålla förarbevis för moped klass II krävs att man genomgått en utbildning hos en av Vägverket godkänd utbildare samt erlagt godkänt kunskapsprov hos en av Vägverket godkänd examinator. För att få avlägga kunskapsprovet krävs att man har fyllt 15 år.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren. Har man redan hunnit fylla 15 innan 1 oktober 2009 behövs inget förarbevis för moped klass II.

Tags: , , , ,

3 Comments on Svenskt Körkort

 1. Camilla says:

  Min son ska bo i Sverige i ett par år från USA, är 19år och har sedan 16år haft körkort.
  Vad gör vi nu för att han skall få ett Svenskt körkort.
  Tack

 2. Arton J says:

  Kan man ta körkort med identitetskort som jag fick från skateverket

 3. Lorna M. Donaldson says:

  • Gör du om kunskapsprovet flera gånger för samma körkortsbehörighet räcker det med att du fotograferar dig en gång. Du får information om fotograferingen i samband med tidsbekräftelsen för kunskapsprovet. • Avgiften för fotograferingen betalar du samtidigt som du betalar körkortet. Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort.

Leave a Reply


*